Tag: quảng cáo

Thời của quảng cáo số

. Chẳng hạn, trong quảng cáo trực tuyến, việc ứng dụng Big Data sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra hình thức, chiến lược quảng cáo ph ...

Uy tín thương hiệu: Thành tựu, không phải quảng cáo!

. Tuy nhiên, truyền thông quảng cáo chỉ là bước trung gian, là công cụ kết nối giữa giá và giá trị, giữa thương hiệu và khách hàng ...
2 / 2 POSTS